Climbing at Aberdour, 2012.

Aberdour

Photo: Ian Bentley